Provozní řád

PROVOZNÍ    ŘÁD   SPORTOVNÍHO CENTRA                           

                                 GYMAX

Adresa:         GYMAX SEDCO, Sportovní 3, Prostějov

Provozovatel : SEDCO s.r.o., Průmyslová 3143/5, Prostějov

                         IČ 26229374

      

 1. Návštěvník předváděcího a testovacího centra (dále jen sport centra) je

    povinen se s tímto řádem se seznámit a chovat se v souladu s ním.

    Uhrazením vstupného dle platného ceníku pak potvrzuje, že byl s provozním řádem

     seznámen a vyjadřuje s ním  souhlas v plném  rozsahu.

 

 1. Sportcentrum GYMAX je určeno k předvádění a testování sportovních výrobků a

     zařízení provozovatele a k  rekreačnímu sportovnímu využití a relaxaci.

 

 1. Provoz sportcentra je dle platného stanoveného časového rozvrhu.

    Poslední vstup je 60 minut před koncem otvírací doby.

  

 1. Vstup je možný po uhrazení jednorázového vstupného nebo odečtením

    z předplaceného kreditu.

 

 1. Vstup osobám mladších 15 let do fitness centra je povolen pouze pod dozorem

    dospělé osoby. Výslovně je zakázán pohyb dětí bez dozoru ve vnitřních cvičebních    

    zónách  sportcentra.

    Cvičit smí pouze osoby zdravé netrpící závažnou nemocí nebo jen se svolením    

   ošetřujícího lékaře.

   Vstup může být upraven na základě opatření při infekčních onemocněních COVID?

 

 1. Vstup do sportcentra je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi určené pro

    pro cvičení v interiéru. Přísný zákaz cvičení v nazouvacích pantoflích nebo

   naboso. Dále je nutné používat vhodné, čisté oblečení. Každý návštěvník musí dbát

   zásad osobní hygieny.

 

 1. K převlékání a odkládání oblečení slouží výhradně šatna – uzamykatelná skříňka.

   Odkládání oblečení a jiných věcí (např. telefony, batohy atd.) mimo uzamykatelnou

   skříňku je na vlastní riziko. Provozovatel za takto odložené věci nenese

   odpovědnost.

 

 1. Při cvičení je každý povinen používat z hygienických důvodů ručník a chránit

    tak zařízení před působením potu .

   Ručníky lze zapůjčit na recepci za poplatek dle platného ceníku.

  Po skončení cvičení je každý povinen zařízení očistit a vrátit do původního stavu.

 

 1. Každý cvičenec je zodpovědný za svůj zdravotní stav. Při cvičení musí používat

    odpovídající zátěž své výkonnosti.

 

 1. Cvičenci v prostorách sportcentra používají zařízení na vlastní nebezpečí.

      Před každým užitím se musí přesvědčit, zda zařízení nevykazuje závady bránící

     bezpečnému užívání. Při zjištění jakékoliv závady jsou povinni neprodleně tuto

     skutečnost nahlásit obsluze centra.

     Zařízení, stroje a pomůcky mohou používat jen cvičenci obeznámeni s technikou   

     cvičení. V případě potřeby je možné požádat obsluhu o předvedení stroje a  jeho

     ukázku.

 

 1. U náročných cviků je cvičenec povinný zajistit si dopomoc druhé osoby.

      Pokud si nejste jisti s používáním nářadí nebo stroje, požádejte obsluhu.

 

 1. Činky odkládejte na podlahu tak, aby nedošlo k poškození činek nebo podlahy.

      Při cvičení s nakládacími činkami je povinnost používat osy. Závaží nenechávejte

      na osách. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky vraťte na určené místo.

 

 1. Je zakázáno používat při cvičení magnezium jak práškové tak tekuté, popř. Jiné

       podobné prostředky, které mohou poškodit stroje a zařízení centra.

 

 1. Cvičenci jsou povinní dodržovat pořádek v celém prostoru sportcentra.

      Dále jsou odpovědní za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením    

      provozního  řádu. Všechny škody, závady a havárie musí neprodleně hlásit

      obsluze.

 

 1. Úpravy a přesouvání strojů a jiného vybavení je zakázáno.

 

 1. Kontrola, promazání a čištění strojů a dalšího zařízení je prováděna pravidelně

      1 x týdně nebo dle potřeby. V případě potřeby zajištění opravy stroje je nutné

      upozornit obsluhu – neprovádět žádné úpravy apod.

 

 1. V případě výpadku elektrické energie je každý návštěvník povinen neprodleně

      opustit prostory sportcentra.

 

 1. Ve všech prostorách sportcentra je přísný zákaz kouření, používání otevřeného

      ohně, alkoholu a omamných látek. Platí i zákaz vstupu osobám pod vlivem

     alkoholu nebo omamných látek.

 

 1. V prostorách sportcentra je zakázána konzumace jídel. Nápoje odkládejte pouze

      na určená místa. Případné rozlití nápoje okamžitě hlaste obsluze. Povoleny jsou

      jen nápoje v plastových obalech.

 

 1. Ve všech prostorách sportcentra se všichni přítomní musí chovat slušně,

      ohleduplně a nerušit  ostatní cvičence.

      Při používání sprch je nutno dbát zřetel na mokrou podlahu. Doporučujeme nosit

      vhodnou obuv s protiskluzovou podrážkou.

     

 1. Pro potřeby první pomoci je u recepce k dispozici lékárnička vybavená dle

      předpisů. V případě potřeby zajistěte přivolání první pomoci u obsluhy.

 

 1. Ve všech prostorách je zakázáno provádět jakoukoliv propagaci produktů

      a služeb za účelem svého zisku bez vědomí a písemného souhlasu  majitelů.

 

 1. Fotografování a natáčení provozu sportovního centra slouží pouze pro potřeby

      reklamy  a propagace provozovatele a je podmíněno písemným souhlasem

      provozovatele.

 

 1. Provozovatel nese odpovědnost za dodržování pořádku, čistoty a hygienických

      předpisů ve všech prostorách sportcentra. Úklid včetně dezinfekce je prováděn

      každý den.

 

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé úrazy a poškození zdraví při cvičení.

     

 1. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech cvičenců přinesených do prostor

      sportcentra.

 

 1. Návštěvníci jsou povinni při odchodu z prostor sportcentra vyprázdnit skříňku,

      vrátit klíče od skříňky, eventuelně zapůjčené věci ručník apod. obsluze a odhlásit

 1. Při ztrátě klíče event. ručníku bude účtován poplatek dle ceníku.

 

 1. Děti mohou navštěvovat skupinové lekce pouze v doprovodu rodičů,

      nebo odpovědné dospělé osoby, která nese za děti  plnou zodpovědnost. V případě 

     lekcí pro děti je nutno se řídit pokyny lektora.

 

 1. Návštěvník, který nebude dodržovat provozní řád může být po předchozím

      upozornění z prostor sportcentra  vykázán.

 

 

 

   

     

……………………………………………...

za provozovatele

 

 

V Prostějově dne 15.12.2021

 

Provozní řád